خدمات ما

مطالعات کسب و کار

 • تحقیقات و تحلیل بازار
 • مطالعه فرصت بازار
 • مطالعات امکان سنجی
 • تدوین طرح تجاری
 • تدوین استراتژی تجاری سازی
 • و ...

مشاوره

 • پیشنهاد مدل کسب و کار
 • تعیین بازارهای هدف
 • استراتژی ورود به بازار
 • قیمت گذاری
 • و ...

تجاری سازی

 • تست بازار
 • برگزاری جلسات B2B
 • ارائه به سرمایه گذار
 • و ...

زمینه های تخصصی

همکاران ما